Tượng Quán Thế Âm - damynghenonnuocdn.com

Quán Thế Âm Bồ Tát – hiện thân của lòng từ bi, cứu độ chúng sinh

Bồ Tát Quán Thế Âm là một trong những hình tượng gần gũi nhất với hầu hết tín đồ Phật giáo, dù ở bất cứ nơi đâu, dù thuộc tầng lớp nào. Ngài là biểu tượng của lòng đại bi, nền tảng của mọi công hạnh tu tập, mà cũng là chỗ nương cậy mong cầu cứu khổ của tất cả chúng sinh. Vì thế, các bậc hành giả khi tu tập đều quy hướng về Ngài như một tấm gương sáng để noi theo, mà tất cả chúng sinh đang khổ đau cũng quy hướng về Ngài để được chở che, dắt dẫn. Cho nên, chúng ta cũng không lấy gì làm lạ khi từ kẻ quê mùa cho đến hàng trí giả, ai ai cũng thường cung kính niệm tưởng đến Ngài.

Tượng Quán Thế Âm - damynghenonnuocdn.com

Tượng Quán Thế Âm – damynghenonnuocdn.com

Về thời qúa khứ lâu xa về trước, Đức Quan Thế âm Bồ Tát, khi chưa xuất gia tu hành, có một kiếp Ngài làm con đầu lòng của vua Vô Tránh Niệm, tên là Bất Huyến Thái Tử. Thời bấy giờ có đức Phật hiệu là Bảo Tạng Như Lai ra đời, hiểu được đạo lý vô thượng. Vua thấy nhơn tâm xu hướng theo lời giáo hóa của Phật càng ngày càng đông, bèn suy nghĩ rằng: “Nếu Đạo Phật không phải chơn chánh, thì đâu có lẻ người ta sùng bái khắp xứ như vậy!”. Nên vua mới phát tâm phát tâm Bồ đề rộng lớn, nguyện tu các hạnh Bồ tát, mong thành Phật quả để phổ độ chúng sanh.

Tượng Quán Thế Âm - Đá mỹ nghệ Non Nước Đà Nẵng - damynghenonnuocdn.com

Tượng Quán Thế Âm – Đá mỹ nghệ Non Nước Đà Nẵng – damynghenonnuocdn.com

Khởi đầu đức Vua và Thái tử làm người thí chủ chân thành cúng dường các thứ y phục, thuốc men, vật thực, mùng mền và tất cả các món cần dùng lên đức Bảo Tạng Như Lai và chúng tăng trong suốt 3 tháng. Người cũng khuyên các vị vương tử và đại thần cũng làm như vậy. Nhờ nhất niệm tinh chuyên, tinh tấn không ngừng, vua Vô Tránh Niệm chứng thành quả Phật và phát 48 lời thệ nguyện rộng lớn để tế độ khắp cả chúng sanh, Ngài liền thành Phật hiệu là A-di-Đa, chủ cõi Tây Phương Cực lạc. Thái tử công hạnh tròn đầy viên mãn cũng về cõi Cực Lạc thành bậc đại Bồ Tát hiệu là QUÁN THẾ ÂM cùng với Phật A-DI-ĐÀ tiếp dẫn chúng sanh về cõi Cực lạc.

QTABT
Ý nghĩa tên gọi Quán Thế Âm Bồ Tát

– Quán là quán xét, thấy nghe, biết đối tượng thật rõ ràng.

– Thế là cõi đời, cỏi hữu tình thế gian.

– Âm là tiếng niệm, tiếng kêu cứu, đau khổ, tiếng cầu nguyện từ mọi nơi phát ra.

– Bồ Tát là độ thoát cho loài hữu tình, cứu thoát, giác ngộ cho tất cả các loài chúng sinh có tình cảm được vượt thoát ra khỏi khổ đau ách nạn.

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đạt được diệu quả Nhĩ căn viên thông nên quán xét và nghe, thấy, biết cùng tột tiếng kêu đau khổ khắp cõi thế gian, hiện ngay nơi đó để cứu độ chúng sanh được vượt thoát tất cả những hiểm nguy. Vì vậy gọi là  Quán Thế Âm. Do công hạnh cứu độ tự tại nhiệm mầu đó, nên trong kinh điển còn gọi là Quán tự tại Bồ tát.

Quán Thế Âm Bồ Tát theo tiếng Phạn Avalokitesvara nghĩa là Ngài nghe tiếng kêu thầm kín thiết tha từ tâm khảm chúng sanh trong thế gian mà đến cứu khổ. Đem an lạc từ bi tâm vô lượng không phân biệt dến với mọi loài, nói cách khác là tình yêu thương trìu mến vô biên gấp muôn vạn lòng dạ của bà mẹ hiền ở thế gian đối với đứa con cưng, nên gọi là Từ mẫu Quán Thế Âm.

 

Trong năm, có ba lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát

Hằng năm phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát thật trang nghiêm vào các ngày : 19/2, 19/6 và 19/9 đều theo Âm lịch.

– Ngày 19/2 là vía QUÁN THẾ ÂM ĐẢN SANH

– Ngày 19/6 là vía QUÁN THẾ ÂM THÀNH ĐẠO

– Ngày 19/9 là vía QUÁN THẾ ÂM XUẤT GIA