La Hán Ba Tiêu – Thập Bát La Hán

La hán Ba Tiêu ngụ ở trong núi, sau khi xuất gia thương ngồi dưới cây ba tiêu tu hành, một ngày tu thành chính quả nên có tên đó.