La Hán Hàng Long – Thập Bát La Hán

La hán Hàng Long thời Ấn Độ cổ đại Long Vương lén lấy kinh Phật, ngài đi đánh hàng Long Vương để lấy lại, lập công lớn nên có tên Hàng Long.