La Hán Khoái Nhĩ – Thập Bát La Hán

La hán Khoái Nhĩ ngũ ở sườn núi non rộng rãi, tai lớn để nghe mọi chuyện, giữ lòng thanh tịnh. Ngài sinh trưởng ở miền Bắc Ấn là bậc La Hán nổi tiếng về tài biện luận. Ngài sống vào cuối thế kỷ thứ hai trước Tây lịch. Ngài sanh vào dòng Bà La Môn ở thôn Yết Đăng Yết La (Kajangala) miền Trung Ấn.

Danh mục: