La Hán Kỵ Tượng – Thập Bát La Hán

La hán Kỵ Tượng là thị giả của Phật, ngụ ở tăng Già Đồ Châu, là người thuần phục thú. Tên của Ngài là Ca-lý-ca (Kalica), trước khi xuất gia làm nghề huấn luyện voi.

Danh mục: