La Hán Tiếu Sư – Thập Bát La Hán

La hán Tiếu Sư ngụ ở Bát Thứ Nã Châu, trước kia là thợ săn bởi vì học Phật mà sau đó không sát sinh, sư tử đến tạ ơn nên có tên này.

Danh mục: