Tượng La Hán Tiểu Sư bằng đá

Ý nghĩa, hình tượng 18 vị La Hán

Tại sao có 18 vị La Hán trong Phật giáo? Thập Bát La Hán là 18 vị La Hán tu luyện tới cực hạn, vĩnh viễn giải thoát khỏi luân hồi, còn được gọi là Vô Cực Quả hoặc Giả Vô Học Quả. Ý nghĩa chức danh La Hán trong Phật giáo La Hán là […]