Tượng Quan Âm cao nhất bằng đá tự nhiên nguyên khối