La Hán Kháng Môn – Thập Bát La Hán

La hán Kháng Môn là em của Bán Thác Già Tôn Giả, là người tận trung với cương vị công tác. Tên của Ngài là Chú-trà-bán-thác-ca, hay Châu-lợi-bàn-đặc (Cullapatka). Truyền thuyết Phật giáo nhắc đến Ngài như một tấm gương cần cù nhẫn nại.