La Hán Quá Giang – Thập Bát La Hán

La hán Quá Giang là thị giả của Phật, chủ quản việc tắm rửa, ngụ tại Đam Không La Châu, hiền giả qua sông tựa như chuồn chuồn lướt nước, vô ngã vô thường.

Danh mục: